§ 1 Navn og form√•l

Foreningens navn er Abelia. Abelia er en samlende forening for IKT- og kunnskapsbedrifter og skal arbeide for å:

 • Oppn√• gode og forutsigbare betingelser for l√łnnsomhet, vekst og utvikling hos medlemmene
 • Styrke innovasjonstakten i Norge gjennom et effektivt samspill mellom forskning, undervisning og n√¶ringsliv
 • Posisjonere norsk n√¶ringsvirksomhet i det internasjonale kunnskapssamfunnet
 • Yte god service og r√•dgivning til medlemmene
 • Synliggj√łre n√¶ringens betydning overfor myndigheter og samfunn
 • Skape nettverk og samarbeidsfora for kompetanseutvikling og fornyelse

§ 2 Medlemmer

Medlemmer er bedrifter som driver en virksomhet i Norge som er knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og bedrifter som leverer kunnskapsbaserte tjenester. Administrasjonen behandler s√łknader om medlemskap. I tvilstilfeller avgj√łr foreningens styre om en bedrift kan opptas som medlem.

§ 3 Forholdet til N√¶ringslivets Hovedorganisasjon

Foreningen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens medlemmer er også medlemmer av NHO, med mindre NHOs vedtekter bestemmer noe annet. Foreningen og medlemmene er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter for NHO.

§ 4 Generalforsamling

Ordin√¶r generalforsamling holdes hvert √•r innen utgangen av juni m√•ned. Medlemmene skal varsles om datoen for generalforsamlingen minst 6 uker i forveien. Senest 2 uker p√• forh√•nd skal innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder √•rsberetning, regnskap og budsjett, sendes ut til medlemmene. Generalforsamlingen treffer beslutning med simpelt flertall blant de fremm√łtte stemmer med mindre vedtektene fastsetter noe annet. Sakene behandles i denne rekkef√łlge:

 • Styrets beretning
 • Regnskap med revisjonsberetning
 • Kontingent
 • Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, revisor,
 • valgkomit√© og valgkomit√©ens leder
 • Andre saker

Forslag som medlemmer √łnsker behandlet p√• ordin√¶r generalforsamling m√• v√¶re kommet til styret 4 uker f√łr tidspunktet for generalforsamlingen. Det f√łres protokoll over forhandlingene som undertegnes av to representanter valgt av generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordin√¶r generalforsamling

Ekstraordin√¶r generalforsamling sammenkalles n√•r styret finner det n√łdvendig eller n√•r det kreves av minst en tredjedel av medlemmene. Innkalling skjer med minst 8 dagers varsel. I helt ekstraordin√¶re tilfelle kan varselet gj√łres kortere. Generalforsamlingen treffer beslutning med simpelt flertall blant de framm√łtte stemmer med mindre vedtektene fastsetter noe annet.

§ 6 Stemmerett

Hver medlemsbedrift har én stemme i alle saker som behandles av generalforsamlingen. Stemme kan ikke avgis ved fullmakt, men en person kan stemme på vegne av flere bedrifter innen samme konsern.

§ 7 Styret

Foreningen har et styre p√• inntil 9 medlemmer. Styrets medlemmer velges for to √•r av gangen. Styreleder og nestleder velges i hvert sitt √•r. Et medlem av styret kan ikke inneha samme verv sammenhengende i mer enn 4 √•r. Valgbarheten gjenoppst√•r etter 2 √•r. Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene og iverksetter generalforsamlingens vedtak. Styret overlater gjennomf√łringen av saker til administrasjonen. Styrets forhandlinger og beslutninger protokolleres. Protokollen skal alltid v√¶re tilgjengelig for styrets medlemmer og for revisor. Styret avtaler selv sine m√łter. Styret er beslutningsdyktig n√•r minst halvparten av styremedlemmene, inklusive leder eller nestleder, er til stede. Styret vedtar budsjett for p√•f√łlgende √•r p√• √•rets siste m√łte.

§ 8 Administrasjonen

Administrasjonen forest√•r den daglige drift av foreningen og utf√łrer de oppgaver styret bestemmer. Styret ansetter administrasjonens leder og fastsetter lederens l√łnns- og arbeidsvilk√•r. Styret fastsetter en √•rlig l√łnnsramme for det √łvrige personalet.

§ 9 Kontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen forskuddsvis for ett √•r av gangen. Medlemmene plikter √• gi foreningen de n√łdvendige opplysninger for √• beregne kontingenten.

§ 10 Bedrifter med tariffavtale

For virksomheter som deltar i tariffsamarbeidet vises det til de aktuelle bestemmelser i NHOs vedtekter.

§ 11 Utmelding og eksklusjon

Utmelding m√• skje skriftlig og med minst 6 m√•neders varsel. Fristen begynner √• l√łpe fra den f√łrste dag i den p√•f√łlgende m√•ned etter utmeldingen. Medlemmer er likevel forpliktet etter evt. tariffavtaler de er bundet av ut tariffperioden. Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter disse vedtekter eller evt. gjeldende tariffavtaler eller opptrer illojalt ovenfor foreningen, kan ekskluderes av styret.

§ 12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer m√•, for √• v√¶re gyldige, vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de fremm√łtte stemmer.

§ 13 Oppl√łsning

Beslutning om oppl√łsning av foreningen m√•, for √• v√¶re gyldig ved f√łrste gangs behandling, v√¶re fattet med minst 2/3 flertall av en generalforsamling hvor minst halvparten av medlemmene er representert. Ved annen gangs behandling kreves 2/3 flertall uavhengig av antall fremm√łtte.